Wiccan Etik

Inom wicca tar man fasta på vissa moraliska regler, dvs synpunkter på vad man får eller inte får göra av hänsyn till andra människor, djur och sin omgivning. Vi har alla vår moral, mer eller mindre, och få människor vill väl egentligen avsiktligen skada andra. Som magiker kan man befinna sig i ett överläge mot andra människor. Man kan även rubba på saker och ting så att de mister sin naturliga balans. Magi är manipulation. Därav kan det vara av stor vikt att man tar sig en funderare över sin respekt för omvärlden och vad man anser vara moraliskt korrekt eller inte.
Inom wicca poängterar man främst två viktiga 'regler' vad anbelangar etiskt handlande. Den ena är The Wiccan Rede, och den andra Den trefaldiga Lagen. Dessa två skall inspirera wiccanen till att handla med förnuft och kärlek, både som magiker och som människa.


The Wiccan Rede
The Wiccan Rede var skriven av Gerald Gardner, och nämner den mest huvudsakliga regeln i Wicca, nämligen: 'An ye harm none, do what ye will' som på modern engelska skulle bli 'if it doesn't harm anyone, do what you want'. Det betyder att så länge man inte skadar någon, (flera tycker att det skall detta inkludera en själv) så får man göra vad man vill, och detta gäller alltid, inte bara inom magin.
Det finns flera variationer av The Wiccan Rede.
Det finns förmodligen ingen människa på jorden som helt felfritt kan följa den regeln hela livet; vi är ju trots allt bara människor och vi har känslor på gott och ont. Dock kan den betraktas som en lämplig regel att ha i åtanke under livets alla skeden, om man så är wiccan eller inte. Vi vill själva inte råka ut för onda handlingar, så varför utsätta andra människor för det?
Tanken är fager, men det finns det många frågetecken. När vet man att man skadar någon? Gäller regeln enbart då vi avsiktligt försöker skada? Många ageranden som var handlade med kärlek, kan verka utanför ens beräkningar och leda till tråkigheter. Var det då ens eget fel att någon kom till skada? Det kan ha handlat om missförstånd, olycka och slump. Och om man handlar i självförsvar, kanske via våld, är det berättigat? Dessa frågor får vi individuellt ta ståndpunkt till. Det finns inget absolut svar på vad som är moraliskt korrekt eller inte. Det är människor som skapat de etiska reglerna, inte universum. Med andra ord: vi får tänka själva och ta ansvar för vårt handlande.
Kärleksmagi? Är det moraliskt försvarsbart? De flesta anser inte det. När man manipulerar människor genom magi, så tvingar man dem att tänka och handla annorlunda mot vad de egentligen skulle göra. Om detta inte är för offrets eget bästa, så är det onekligen att skada. All magi som innefattar andra människor bör tänkas igenom ordentligt. Att manipulera en människa av egocentriska skäl är ett respektlöst handlande mot dennes integritet och individuella frihet. Även när man vill hjälpa någon via magi, så kan det vara osäkert huruvuda det är gott eller inte. Man handlar i gott syfte, i kärlek till människan, men gör ändå intrång i dennes person via manipulation. Hur man ställer sig till detta bör också var indiviuellt. Ett exempel på vad som skulle kunna göra ett sånt agerande godtagbart, är att den människan som blir målet för den välmenande magin faktiskt vet om det och godkänner handlingen. Kanske har denne även bett om hjälp? Man får tänka på möjligheten att man kan hjälpa människor utan att inkräkta i dennes person.
De flesta häxor kommer någon gång in på dilemmat om kärleksmagi är försvarsbart, eller inte. Alla tänjer sina moraliska gränser emellanåt, då känslorna tar överhanden. Förälskelser och kärlek innehar en våldsam kraft och därav är det många som faktiskt tar till magiska genvägar för att få det de önskar. Men kärleksmagi är manipulation av en annan människas äkta känslor, ett intrång mot dennes vilja. Ett sorts andligt övergrepp, skulle man kunna säga. Därför anser wiccaner oftast att det är oetiskt och inte stämmer överens med the wiccan rede's uppmaning.
En del wiccaner hävdar att alla egocentriska handlingar är av ondo, och de osjälviska är goda. Det är enkelt beskrivet. Dock är det en filosofisk/psykologisk fråga, för vad gör vi egentligen helt altruistiskt? Bakom det mesta vi gör - om inte allt - finns en egoistisk tanke. Även om vi inte känns vid den själva.
Som ovan nämnt är det få som i alla lägen lyckas bemästra kraftiga känslor som exempelvis kräver besvarad kärlek eller hämnd. De som varit med ett tag inser så småningom att hämnd sällan löser problem - snarare bara alstrar ännu mer negativa energier - och att den kärlek man får via magi är falsk och dömd att dö. Alla får ta ansvar för sitt handlande, på ett eller annat sätt. Wiccaner tror på en högre lag som skipar rättvisa. Den beskrivs mer genomgående nedan.Den Trefaldiga Lagen

Wiccaner tror på den trefaldiga lagen som säger att allt man sänder ut, får man trefaldigt tillbaka - gott som ont. Om man t ex gör en människa en tjänst, så får man tillbaka den trefaldigt själv, kanske inte i samma form och kanske inte ens i detta livet - men man får den.
What ye send forth comes back to thee,
So ever mind the law of three.
Follow this with mind and heart,
Merry ye meet, and merry ye part
Likaså om man gör en människa illa, så kommer detta tillbaka, inte heller här nödvändigtvis i samma form. Negativa energier byter plats med andra negativa energier. Det man sänder ut, får man tillbaka.
Kärleksmagi slutar sällan som önskat. Jag har än så länge inte träffat någon som kunnat säga att deras resultat varit lyckat och beständigt. Visst, offret blev vanvettigt förälskad, men det dyker alltid upp ett hinder. Det kan ske en olycka i värsta fall, eller så - det som vanligen sker - tappar magikern själv intresset fullständigt. Det är inte heller helt ovanligt att den som ägnar sig åt magi med syften att skada och besvära får betala med sjukdom eller depressioner. Vågskålen söker balans. Om man knuffar upp den en bit, så faller den tillbaka. Men vi vet aldrig riktigt hur.
Den trefaldiga lagen lovar att rättvisa skipas på ett högre plan, utan att människor behöver ingripa. Energier byter plats med varandra, balanserar. Den kraft som slår tillbaka anses i detta fallet vara trefaldigt laddad. Andra magiker - icke wiccaner - talar också om magiska 'paybacks', men inte nödvändigtvis tre gånger om. Först när man känner fullständig tillit till den kosmiska rättvisan förmår man låta bli att skipa den själv.
....

Njut av läsningen och tänk på det som står här. Gäller både Häxor och 'vanliga' Människor.

Författare:

Publicerat

Dela: